Search form

Aposolo 10:19

19Petoro nu nena ginua awa kotumuro susu gamu inoise itinu Ozana meni numore ego senua awa, “Ema etorobara muro ni kau inora, awa gi.