Search form

Aposolo 10:2

2Nu ata awiso nuso nukare Anutu sou inoise etutiro noisowa awa. Ago inoise Yuda ema bama bogamasa amire dumi pumai bua dainiro inoise Anutura nana eyaya begomo sai gege toise noisonua awa.