Search form

Aposolo 10:20

20Are ni eri. Osero numorekare dai bayamu sero inoise kotumu-katumu oko wase. Ema awa nane sesena mera awa.”