Search form

Aposolo 10:23

23Ago sewa giro Petoro meni nukare kora-makora wenua awa. Kora wenu awinoiwa pina atinu nu ata Yopa natara ge ninai eni ata ema ona muwa amire dai bamuwa awa.