Search form

Aposolo 10:25

25Kei awero Petoro meni sora toyamu sero inoinu Konilio meni zorage muro nuso nana tera bawa diro yawa sara bamubake wenua.