Search form

Aposolo 10:28

28“Nikare susu nasokare Yuda emara gosinowewa. Nakare ema Yudako amire tairo nuaita esewa we nisokare nana nai awa azu sai ge itia awa. Ata Anutu meni susu awa namore gipitaya, are na ema zo da di amire bemitire asero azu oko samunona.