Search form

Aposolo 10:40

40Betero bi ditira itinu waiko be etorobara tepo wenu Anutu meni awa-uzenu seka wero eriro kei damu ninua.