Search form

Aposolo 10:44

Ozana meni ema Yudakora nana osenua.

44Petoro nu ge ago toise dopero itinu nukare Oziga Ewanana ninitinoise itiwa Ozana meni osero nusokare nana toinua awa.