Search form

Aposolo 10:45

45Ago wenu Yuda ema ge ninai Petorore dai bamuwa nukare Anutu meni ema Yudakore dai Ozana potinua awa giro di tainiwa awa.