Search form

Aposolo 10:48

48Ago sero senu ema nukare Yesu Kristora zazora susumuwa ge ou gutewa. Ago wewa nukare Petoro soewa waiko be eni numorekare dai ago itisonua awa.