Search form

Aposolo 10:5

5Are ni soumai eni iyetasa bamu Yopa nate niro ema zo zazo nuso Simon Petoro awa tamuro puro mare.