Search form

Aposolo 10:9

Tua meni nena nai saramaire sienaire awa Petorore gipenua.

9Mai iyetinu susaumite ebete awinoiwa pina atinu noko susaumite nata tamamu sero inoiwa waiko soe dopenu Petoro meni begomo samu sero so tame witiro