Search form

Aposolo 11

Petoro meni Yerusalem nate ena Tuara dubure ge uge wenua.

1Aposolo eni ata Tuara dubu Yudaya zebura noisowa nukare ami ema Yudako dai Anutura ge niniwa amira bowi niniwa awa. 2Are Petoro meni Yerusalem nate ewesemuro witinu Yuda ema eni ema Yudakora tama aiso kapamu toisowa ami nu senero ego sewa awa, 3“Ni nogoro baro ema Yudako tama aiso kaka kapamu amire dai nena ninoisesi?” 4Ago sewa Petoro meni ena kei awenua amira uge susura ena tutuku-tataka niro dinua awa. Diro ego senua awa, 5“Na Yopa nate ena begomo toise itena Tua meni kotumai naso kapeteni atua ine inoise nena ego ine goisena awa. Nena zo seli ine bamubake oko nuso zoeto-zoeto amira diai gamai awa utura ena potera osero muro naso nana zorage kei awisia awa. 6Ago weti giro susu nuso gamu sero iri ago niro ua inoise mokara ena wo eure-taure — nata wore, di wore, zire, ni mamaire — itera goisena awa. 7Agoro naso nana zawa ego kei aweti ninisena awa, ‘Petoro, eri. Dero azero nase.’ 8Ge ago kei aweti nane ego sisena awa, ‘Tua, ago oko sase. Na nena sienai waya awa oko ninowena.’ 9Ago sesena utura ena ge ego ine noko kei awisia awa, ‘Anutu meni nena sewero kora inoya awa waya oko asase.’ Ago sisia awa. 10Nena awa kei aweti be etorobara weti amire seli nenare awa zumera noko ewesemuro utura witisia awa. 11Nena tepo inoi amire Sisaria nate ena ema etorobara awi puro naso nana baro so itisena amira kei awisera awa. 12Kei awetera Ozana meni namore ego sisia awa, ‘Ni numorekare bayamu inoise kotumu-katumu oko wase.’ Ago sesi otao 6 meni namore dai baro kei awero Koniliora sora witisenakare awa. 13Witenakare ge uge ego ine wisia awa, ‘Angelo meni so nasora witiro namore ego sisia awa, “Ni Yopa nate mai iyeti baro Simon zazo nuso zo Petoro awa sero puro mare. 14Puro mara ni ata dubu niso nikare ge tugata wai ninawa Anutu meni nikare soero pumamunoya.” Angelo namore ago sisia.’ 15Konilio meni ago sesi giro na ge tugata inoise itena, gita Ozana nasokai nana osenua, da ago ine nusokare nana osisia awa. 16Osesi giro nane Tua meni ge ego senua awa kotupisena awa, ‘Yohane meni nikare ge ou gutinowia, ata Anutu meni Ozana nimorekare potamunoya.’ 17Nakai Tua Yesu Kristo tuma dinakai Ozana namorekai potinua, Ozana da awa numorekare poti giro na osai ego emi nogo wero Anutu azu samunoni?” 18Petoro meni ago toise nukare tugata wenu niniro wama nusokare ozenu Anutu bowi inoise ego sewa awa, “Are Anutu meni ema Yudako dai duba kapeteniro nuai me ewanana amira gegenai wero nuarise towia awa.” Ago sewa awa.

Tuara ge puro bamu Antiok nate niwa.

19Iwo meni Stiwen dero Yesura dubu amira nana eni dero tunewa bozero eni Fonisia zebura ata Saipras gutura ata Antiok nate bamuwa awa. Baro noise Tuara ge awa Yuda emare gege tugata wewa awa. 20Ago inoiwa nusokare nana mokara Saipras guturata Sairini zebura ge ninai ema noisowa nukare ami Antiok nate kei awero ema Yudakore dai sero niniro awinoise Tua Yesura Oziga Ewanana tugata wewa awa. 21Tuara putou nusokare nana itinua, are ge tugata wewa ema dubu bamubake meni ge awa niniro Tua tuma diro dubu nuso wewa awa. 22Dubu nuso wewa amira bowi awa Yesura dubu Yerusalem noisowa ami niniro Banaba iyetiwa Antiok nate bamunua awa. 23Baro kei awero Anutura dumi yagaba nusokare nana itinua awa giro yawa sara inoise duba nusokare meni Anutu ziro baitarise sero nukare uzupitinoise ge tugata-magata wenua. 24Banaba nu ema kokopai. Moka nusora Ozanare tuma diaire be munua. Are nata amira ema witai ami Tuara nana susumuwa awa.

25Are Banaba nu Saulo tamamu sero Taso nate bamunua. 26Baro tamunu eroma Antiok muwato awa. Nuto Yesura dubu amira nana zepa zo noise ema dainiro ge tugata inoisowato awa. Yesura dubu Kristen asinowera, zazo awa Antiok nate ena mena sewa zewai wenua. 27Be amire porofete ema eni meni Yerusalem ena eriro bamu Antiok nate niwa awa. 28Nusokare nana ema zo zazo nuso Agabo, nu Ozana meni moka nusora dopero ge senu giro zebu sero dora botiyo bamubake kei awaise amira ge senua. (Dora botiyo awa Roma ema tua Klodio noinua amire kei awenua.) 29Are Kristen dubu nukare ge awa niniro moni sia wero poti dara niro Yudaya zebura otao mamai emo potara bayaise sewa zewai wenua awa. 30Are moni poti dara niwa awa Banabato Saulora nana wanera potiwa puro baroto Tuara dubu amira simai wero noisowa amire potiwato pumuwa awa.