Search form

Aposolo 11:17

17Nakai Tua Yesu Kristo tuma dinakai Ozana namorekai potinua, Ozana da awa numorekare poti giro na osai ego emi nogo wero Anutu azu samunoni?”