Search form

Aposolo 11:19

Tuara ge puro bamu Antiok nate niwa.

19Iwo meni Stiwen dero Yesura dubu amira nana eni dero tunewa bozero eni Fonisia zebura ata Saipras gutura ata Antiok nate bamuwa awa. Baro noise Tuara ge awa Yuda emare gege tugata wewa awa.