Search form

Aposolo 11:28

28Nusokare nana ema zo zazo nuso Agabo, nu Ozana meni moka nusora dopero ge senu giro zebu sero dora botiyo bamubake kei awaise amira ge senua. (Dora botiyo awa Roma ema tua Klodio noinua amire kei awenua.)