Search form

Aposolo 11:29

29Are Kristen dubu nukare ge awa niniro moni sia wero poti dara niro Yudaya zebura otao mamai emo potara bayaise sewa zewai wenua awa.