Search form

Aposolo 11:9

9Ago sesena utura ena ge ego ine noko kei awisia awa, ‘Anutu meni nena sewero kora inoya awa waya oko asase.’ Ago sisia awa.