Search form

Aposolo 12:1

Herode meni Yakobo dero Petoro beninua.

1Be amira ana ema tua Herode meni Yesura dubu amira ema bama eni dero gera-gaira wero puro benai sora potinua.