Search form

Aposolo 12:11

11Ago wenu Petoro nu kotumai kei awenu senua awa, “Zeme gosinona. Tua nu angelo nuso iyeti Herodera wanera ena o noko tani Yuda ema meni namore wamu tora amira ena soero pupinoya.”