Search form

Aposolo 12:12

12Asero susu me giro bamuro Yohane zo zazo nuso Mak amira mia zazo Maria amira nana sora kei awenua. So amira ema bama dainiro meni auniro begomo toise itiwa.