Search form

Aposolo 12:20

20Herode nu be amira ana nata eto Tayato Saidonre amira ema iwo wenua. Are nata amira mamana nukare da wero nu gamu bamuwa awa. Baro kei awero ge kora wamu sero Herodera ema giti kopi zo zazo nuso Bilasto amire ge sero uzutiwa giro nukare soremunua. Gita nukare Herodera zebura ena wo ma zuma gaero pupinoisowa, are ge kora wero noko tairo nuamu sewa awa.