Search form

Aposolo 12:3

3Ago wenu Yuda ema yawa sara wewa giro pasina zo susumuro senu Petoro dai beniro benai sora potiwa awa. Be awa Betai Daininua amira pura zora awenu Yuda ema yis sieniro noiwa amire beninua awa.