Search form

Aposolo 12:4

4Herode meni Petoro beniro ego kotumunua awa, “Betai Daininua amira pura nusokare tepo wai amire na Petoro damu sero puro emara giti mokara koto wamunona.” Ago kotupitinoise senu benai sora potiwa soldia dubu 4 meni dia wewa. Dubu zo soldia 4, dubu zo soldia 4, ago ine wero nu dia wewa.