Search form

Aposolo 12:5

5Petoro benai sora itinu Tuara dubu meni nu emo begomo susumuro susumuro toiwa Anutura nana witai gege wititinoinua awa.