Search form

Aposolo 12:8

8Sen besero osewato angelo meni Petorore ego senua awa, “Ipu gei niso diro sandol tera poti.” Ago senu wenu amire angelo meni noko senua awa, “Tama woi niso iboi wosuniro na ama gane.”