Search form

Aposolo 13

Banabato Saulore buara iyetiwa bamuwato.

1Yesura dubu Antiok nate noisowa amira mokara porofete emare gipai emare ego ami noisowa: Banaba, Simion zazo nuso zo Naiza, Lusias nu Sairini natara, Saulo, ata Maneyen. Nu ata ema tua Herode nuto awa ziro bazai. Ema ago ami porofete ema ata gipai ema wero noisowa. 2Nukare waiko be zore nena sieninoise Tua bowi inoiwa Ozana meni ge ego senua awa, “Banabato Saulore bua ge sena awa wariseto na emo inoise buara potiu.” 3Ago senu nena sieniro isa tomite wana nusokare giti nusotora potiro gawa wero buara iyetiwa bamuwato awa.

Banabato Saulore Saipras gutura bamuwato.

4Ozana meni nuto buara iyetinu giro ose ewa bera niro susaumiteto Selusia nate kei awewato awa. Ago kei awero wara witiro susaumiteto Saipras gutura kei awewato awa. 5Ago kei aweroto nata giti kopi Salamis amira baroto Yuda emara yere ibu eni amira toiro Anutura ge tugata wewato awa. Yohane zo zazo nuso Mak ami numoreto dai noise nuto soremunua.

6Nukare ana eriro aita wero gutu busero Pefos nate kei awewa. Ago kei awero goe wai ema zo zazo nuso Bara-Yesu awa tamuwa. Nu Yuda ema. Nu nutope, “Na Anutura porofete zo,” asinoise noisonua, ata nu Anutura porofete oko aewa. 7Ema ami dia ema bamu zo zazo nuso Sezias Polas amira otao noisonua. Dia ema nu kotumai bamure. Nu Anutura ge ninamu sero yaba wero Banabato Saulore uzumunu so nusora witiwato awa. 8Nu nuto uzumunu witiwato goe wai ema Elima (zazo awa Grik ge. Grik ema meni goe wai ema dapikarago awa Elima asinoisowa), nune dia ema Tuara ge soinoise nuto azu senua awa. 9Ago wenu Saulo, zazo nuso zo Paulo asinoisowa, nuso nana Ozanara putou bamu kei awenu nu Elima ua inoise ego senua awa, 10“Ni Satanra mai. Ni etutiro nuaira iwo ema. Duba nisora etetenaire wayare meni be mai. Ni Tuara ge me kapetenasa opi waise inowesa. 11Are Tuara putou ina niso nana zeme kei awinoya. Ni giti guma wamunoya. Waiko be enire noise waikora zasimai kaka gamu nuamunosa.” Ago senu eya giti guma wenu zaru-zaru inoise wana meni zigi-zigi inoise ema zo wana nuso ziro ebata gita waise ema kau wero bamunua. 12Tani awa kei awenu dia ema meni giro Tuara ge ginu putoure wenu giro Yesu tuma dinua awa.

Paulo meni Antiok nata zora ena Yuda ema ge tugata wenua.

13Paulo ata ema mamai nuso nukare Pefos nata doro noko wara witiro susaumite baro Pamfilia zebura nata zo zazo Pega amira kei awewa. Ana Yohane Mak meni nuto doro Yerusalem nate ewesemuro bamunua awa. 14Ago wenu nuto Pega nata doro susaumite Pisidia zebura Antiok nata zo amira kei awewato. Kei awero ago noiwato Sabat pura zo munu giro nuto Yuda emara yere ibura toiro arumuro itiwato awa. 15Ago itiwato yere ibura simai meni lo gere porofetera ge gayai eni awa azimuro tepo wero mai zo sewa baro numoreto ego senua awa, “Otao, Tuara ge susu eni kotupitinowitota, awa seuto ninanekare.” 16Ago sewa Paulo meni eriro ge duarise wana meni sapikore awero ego senua awa, “Isreli otao mamai naso, nikare ata eni Anutu sou inowewa, dapikarago sana niniu. 17Nakai Isreli ema amira Anutu meni ewowo-kawowo nasokai pumunu Izip zebura noiwa senu wisika asewa. Ago wewa putou nuso meni ana uzumuro puro munua. 18Ago wero ware puro noise wo ma meni uninuasai noe dowa zepa 40 wenua. 19Ago wero Kenan zebura ena ema dubu 7 itisowa, awa dero tepo wero senu ewowo-kawowo nasokai meni zebu awa zazaumuro mamere mamere wero puro noisowa awa. Ago wero noe dowa zepa 450 tepo wenua. 20Kenan zebura noiwa gita wai ema potasai puro noe dowa porofete Samuel kei awenua awa. 21Kei awenu ema tua pumamu sewa giro Anutu meni Benzaminra dubura ena Kisira mai Saulo senu ema tua nusokare wero zepa 40 nukare gita wero noisonua awa. 22Ago wero noinu Anutu meni senu Saulo nu ema tua waira bua donu nu Dawidi awa ema tua nusokare potinua. Potiro numore ge ego senua awa, ‘Zesira mai Dawidi kotumai nato da awa, are sana ge naso dipinuamunoya.’ 23Ago senua, are Dawidira saisibuna amira nana zo Isreli ema nasokai nana Soyai Ema zo kei awaise Yesu potinua awa. Ge gita senu zewai wenua awa me waise Anutu meni senu Yesu kei awenua. 24Yesu emara nana soe kaka kei awamure, gita Yohane meni Isreli ema dapikarago duba nusokare kapetenara ge ou gutamu sero ge tugata inoise noisonua awa. 25Yohane meni bua nuso sai awa inoe pesunamu inoise ema ge ego tugata wenua awa, ‘Nu sia sero namore towewa, na ema awa oko aewa. Nu ama mamunoya. Nu witai, are nane sandol nuso dutana te oko wamunoya.’ Yohane meni ago senua awa.

26Otao mamai naso, Abrahamra saisibuna nikare ata eni Anutu sou inowewa, sana niniu. Anutu meni nakai kora inoya amira oziga awa nasokai nana potinu kei awenua awa. 27Yerusalem nate nowera nukare ata giti kopi nusokare ami Yesu nu Soyai Ema awa kaka giro baitamu inoise porofetera ge gayai awa Sabat pura sero azimuro niniro awinowera, awa dai kaka gamu inoise nu iwora wanera potiwa. Nukare ago wewa porofetera ge awa me wenua awa. 28Nukare pasina nuso kau inoise susu zo kaka tamamu wewa. Ata saineba asero weso wero Pilato meni tepo dai betaise sewa. 29Ago sewa Anutura ge gayai numore sai awa te wero pesuniwa. Ago wewa nu ni pasinaira ena dusuniro poti bi ditira niwa. 30Ata Anutu meni betaira ena awa-uzenu seka wero erinua. 31Eni meni gita numore dai Galilaya zebura ena Yerusalem nate eroma bamuwa amira nana nu seka wero eriro kei awasai gosinoisowa. Ago inoinu waiko be dainiro tepo wenua. Are kei awenu giwa nukare ami oziga sai ema nuso wero oziga nuso Yuda emare kerenitinowera. 32Ago inora nakare ego muro Oziga Ewanana nimorekare ego ine tugata inonakare ewa: Nena Anutu meni gita ewowo-kawowo nasokaire potamu seroninua, 33nena awa nakai saisibuna nusokare nowenakai amire potinua. Awa nu Yesu awa-uzenu erinu nena awa namorekai potinua. Ge gayai awa namba tu Sam amira ego gayai itia awa,

Ni awa Mai naso awa. Na zeme Mama niso inona.

34Yesu awa-uzai seka wero eriro noma ama betai noko oko tamamunoya amira Anutu meni ge ego senua awa,

Na nena ewa-gaewa Dawidire potamu seronina amira me zewai wero itai awa nimorekare potamunona awa.

35Ota ge gayai zo ego itia ewa,

Ni ema niso saramai awa oko duasa gumu wero yarasa awamunoya.

36Nakai Dawidire ego ninitinowenakai awa: Nu Anutu meni bua senua awa ema dubu nusore wero pesuniro betenua. Betenu apipie ewowo-kawowo nusora bi ditira potiwa gumu wero yarasa awenua. 37Ata ema Anutu meni awa-uzenu erinua ami kaka gumu wero yarasa awamu wenua.

38Otao mamai naso, sana niniu. Anutu meni ema ami emo inoise pasina nisokare disamunoya. Are amira ge meni nisokare nana kei awinoya awa. 39Mosera lo ge meni pasina nisokarera mui besai ine oko itia. Ata Yesu tuma diawa amire pasina nisokarera mui dapikarago besamunoya. 40Are porofete meni ge gaewa ge ami nisokare nana me wamia, nikare giro baitiu. Ge awa ego ewa,

41Yei, Tuara ge azu sai ema, nikare giro di tainiro waya wawe. Na Anutu meni bua zo be nisokare amire wamunona. Bua amira bowi awa zo meni sai nikare niniro gawa me oko wamunoya. Ge gayai ago ine itia.” Paulo meni ago senua awa.

42Pauloto Banabare yere ibura ena pusumamu inoiwato ema meni Sabat pura zora ena ge da awa noko tugata wariset sewa awa. 43Are nukare aunaira ena osero Yuda ema dainiro ata ema eni Yuda meni nuago inoisowa ami nuto ama ganewa giro Pauloto Banabare meni nukare Anutura dumi yagaba awa tuma diro nuarise potai ge potiwato awa.

44Are Sabat pura nusokare zo kei awenu ema nata amira dainiro ami Anutura ge ninamu sero auniwa. 45Auniwa Yuda ema meni erama diti bamu giro kotumai waya Paulore pumuro ge nuso puro osamu wero nu sero isewa awa. 46Ago wewa Pauloto Banabare nuto zewai wero ge toise ego tugata wewato awa, “Yuda ema nikare Anutura ge gita ninawise sai itia awa. Are nikakare nitopekare azu toise nuai me ewananara seronai awa wai ine tepo towa, are nato nikare doro ema Yudako amira nana bayamunonato awa. 47Tua meni potai ge namorekare ego ine potinua awa,

Nane ni ema Yudakora zasimai potina. Are ema bama zebu sero nowera nukare awa ge tugata wasa soero pumane.”

48Ago sewato ema Yudako meni niniro duba kokopai wenu Tuara ge emo yawa sara inoise peu wero niniwa awa. Nuai me ewananara seronai meni Yesu tuma diwa awa. 49Are Tuara ge meni zebu amira nata sero te wero bamunua. 50Ata Yuda ema meni opi sero ge businoise yere sai bama eni zazo witaire ata natara ema giti kopi amira duba gaewa awa. Ago wero tairo Pauloto Banabare iwo inoise zebu nusokarera tanira ena tunewa bamuwato awa. 51Susawiseto pasina nusokare nana itinua awa garise sero nukare poti gutipe niro te nusotora ena wowo nusokare deregiwewato osenu Aikoniam nate bamuwato awa. 52Yesura dubu Antiok nate noisowa ami yawa sara bamubake wewa. Noko Ozana meni nusokare nana mokara be munua awa.