Search form

Aposolo 13:1

Banabato Saulore buara iyetiwa bamuwato.

1Yesura dubu Antiok nate noisowa amira mokara porofete emare gipai emare ego ami noisowa: Banaba, Simion zazo nuso zo Naiza, Lusias nu Sairini natara, Saulo, ata Maneyen. Nu ata ema tua Herode nuto awa ziro bazai. Ema ago ami porofete ema ata gipai ema wero noisowa.