Search form

Aposolo 13:14

14Ago wenu nuto Pega nata doro susaumite Pisidia zebura Antiok nata zo amira kei awewato. Kei awero ago noiwato Sabat pura zo munu giro nuto Yuda emara yere ibura toiro arumuro itiwato awa.