Search form

Aposolo 13:20

20Kenan zebura noiwa gita wai ema potasai puro noe dowa porofete Samuel kei awenua awa.