Search form

Aposolo 13:21

21Kei awenu ema tua pumamu sewa giro Anutu meni Benzaminra dubura ena Kisira mai Saulo senu ema tua nusokare wero zepa 40 nukare gita wero noisonua awa.