Search form

Aposolo 13:23

23Ago senua, are Dawidira saisibuna amira nana zo Isreli ema nasokai nana Soyai Ema zo kei awaise Yesu potinua awa. Ge gita senu zewai wenua awa me waise Anutu meni senu Yesu kei awenua.