Search form

Aposolo 13:24

24Yesu emara nana soe kaka kei awamure, gita Yohane meni Isreli ema dapikarago duba nusokare kapetenara ge ou gutamu sero ge tugata inoise noisonua awa.