Search form

Aposolo 13:27

27Yerusalem nate nowera nukare ata giti kopi nusokare ami Yesu nu Soyai Ema awa kaka giro baitamu inoise porofetera ge gayai awa Sabat pura sero azimuro niniro awinowera, awa dai kaka gamu inoise nu iwora wanera potiwa. Nukare ago wewa porofetera ge awa me wenua awa.