Search form

Aposolo 13:29

29Ago sewa Anutura ge gayai numore sai awa te wero pesuniwa. Ago wewa nu ni pasinaira ena dusuniro poti bi ditira niwa.