Search form

Aposolo 13:31

31Eni meni gita numore dai Galilaya zebura ena Yerusalem nate eroma bamuwa amira nana nu seka wero eriro kei awasai gosinoisowa. Ago inoinu waiko be dainiro tepo wenua. Are kei awenu giwa nukare ami oziga sai ema nuso wero oziga nuso Yuda emare kerenitinowera.