Search form

Aposolo 13:33

33nena awa nakai saisibuna nusokare nowenakai amire potinua. Awa nu Yesu awa-uzenu erinu nena awa namorekai potinua. Ge gayai awa namba tu Sam amira ego gayai itia awa,

Ni awa Mai naso awa. Na zeme Mama niso inona.