Search form

Aposolo 13:34

34Yesu awa-uzai seka wero eriro noma ama betai noko oko tamamunoya amira Anutu meni ge ego senua awa,

Na nena ewa-gaewa Dawidire potamu seronina amira me zewai wero itai awa nimorekare potamunona awa.