Search form

Aposolo 13:35

35Ota ge gayai zo ego itia ewa,

Ni ema niso saramai awa oko duasa gumu wero yarasa awamunoya.