Search form

Aposolo 13:36

36Nakai Dawidire ego ninitinowenakai awa: Nu Anutu meni bua senua awa ema dubu nusore wero pesuniro betenua. Betenu apipie ewowo-kawowo nusora bi ditira potiwa gumu wero yarasa awenua.