Search form

Aposolo 13:4

Banabato Saulore Saipras gutura bamuwato.

4Ozana meni nuto buara iyetinu giro ose ewa bera niro susaumiteto Selusia nate kei awewato awa. Ago kei awero wara witiro susaumiteto Saipras gutura kei awewato awa.