Search form

Aposolo 13:42

42Pauloto Banabare yere ibura ena pusumamu inoiwato ema meni Sabat pura zora ena ge da awa noko tugata wariset sewa awa.