Search form

Aposolo 13:46

46Ago wewa Pauloto Banabare nuto zewai wero ge toise ego tugata wewato awa, “Yuda ema nikare Anutura ge gita ninawise sai itia awa. Are nikakare nitopekare azu toise nuai me ewananara seronai awa wai ine tepo towa, are nato nikare doro ema Yudako amira nana bayamunonato awa.