Search form

Aposolo 13:47

47Tua meni potai ge namorekare ego ine potinua awa,

Nane ni ema Yudakora zasimai potina. Are ema bama zebu sero nowera nukare awa ge tugata wasa soero pumane.”