Search form

Aposolo 13:48

48Ago sewato ema Yudako meni niniro duba kokopai wenu Tuara ge emo yawa sara inoise peu wero niniwa awa. Nuai me ewananara seronai meni Yesu tuma diwa awa.