Search form

Aposolo 13:50

50Ata Yuda ema meni opi sero ge businoise yere sai bama eni zazo witaire ata natara ema giti kopi amira duba gaewa awa. Ago wero tairo Pauloto Banabare iwo inoise zebu nusokarera tanira ena tunewa bamuwato awa.