Search form

Aposolo 13:51

51Susawiseto pasina nusokare nana itinua awa garise sero nukare poti gutipe niro te nusotora ena wowo nusokare deregiwewato osenu Aikoniam nate bamuwato awa.