Search form

Aposolo 13:6

6Nukare ana eriro aita wero gutu busero Pefos nate kei awewa. Ago kei awero goe wai ema zo zazo nuso Bara-Yesu awa tamuwa. Nu Yuda ema. Nu nutope, “Na Anutura porofete zo,” asinoise noisonua, ata nu Anutura porofete oko aewa.