Search form

Aposolo 14:13

13Tua opi zazo Zus amira zame potai ibu nata atura itinua. Ibu amira zame potai ema ami senu bulimakao direre ni uzi tenai enire puro osero goma toyai bera Pauloto Banabare emo zame potamu sero wewa.