Search form

Aposolo 14:18

18Aposolo eto meni ge ago toise nuto emo zame potai azu sewato nukare ge nusoto dai sogo wewa awa.